ﺑﻪ ﮔﺰارش تابناک بعدازظهر چهارشنبه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و هيأت همراه پس از دو روز کرمان را ترک نمودند.
کد خبر: ۲۲۸۴۲۲
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۷ 12 May 2016
ﺑﻪ ﮔﺰارش تابناک بعدازظهر چهارشنبه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و هيأت همراه پس از دو روز کرمان را ترک نمودند.
 دستاورد استان کرمان در این سفر شامل افتتاح 837 ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از 14 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح، ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار