نویسنده: کیخسرو شهریاری
کد خبر: ۷۱۱۷۱۹
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۱ 05 February 2019

لیبرالیسم که باید آنرا گرگ در پوستین میش دانست، اندیشة ناپاکی است که زندگی جوانان را می‌سوزاند و هستی و آزارم زنان را بر باد می‌دهد.

و برای باور به این سخن خوب است آنچه را که در غرب بویژه در آمریکا بر مردمان می‌گذرد، پیش چشم آورد و به آن اندیشید و داوری نمود و یا نگاهی به بخش کوچکی از جامعة خودمان انداخت که ترکش‌هایی از لیبرالیسم بر آن خورده و زندگی خانواده‌هایی کم خرد، کوتاه بین و سست باور را آشفته و کلافه ساخته.

اینان همان خانواده‌هایی هستند که به فرهنگ پاک دینی و اسلامی هزارسالة پدران و گذشتگان خویش کم بها داده و نگاهشان را به آن سوی مرزها برده و شیفتة زندگی پوچ و فریبنده لیبرالیسم غرب شده اند.

به گفته حافظ« آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد» و در اینجاست که می‌بینیم چنین خانواده های نادرست اندیش و کوتاه بینی زندگی خود و فرزندانشان را برای سالها گرفتار رنج های زیانباری می سازند که بیرون آمدن از آنها شاید ناشدنی یا همان کار حضرت فیل باشد.

و در این باره مولوی هم گفته:
خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
امروزه با ترکشی که از فرهنگ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم آمریکا و اروپا به فرهنگ پاک و دیرینه خدایی و اسلامی ما خورده چهره های زشت و چندش آوری را در جامعة خویش می بینیم که هرگز نبوده و دیده نشده و پیشینه‌ ای هم نداشته و ندارد:
دختران قلیان کش ! چپق کش ! سیگارکش ! پسران هروئینی ! شیشه ای! بنگی و زهرماری های دیگر.
دزدی های مسلحانه از بانک ها و جواهر فروشی ها ! پدرکشی یا مادرکشی پسران معتاد به مواد مخدر! گریز دختران و پسران از خانه و آواره شهرها شدن ! کارتن خوابی که نمونه برداری از هوم‌لس ها یا همان بی خانمان های آمریکا و اروپا می باشد ! و هزاران زشتی و پلیدی دیگر که هرگز نمونه ای در ایران نداشته و همه ارمغان نا فرهنگ لیبرالیسم آمریکا و اروپا می باشد.
و اینهاست یکی از هزاران پدیده ای که اندیشة حکومتی لیبرالیسم آفریده و ترکش کوچکی از آن به جامعة امروزی ما خورده.
اکنون با دریغ و افسوس باید گفت که گروهی نادان و کم خَرد این پلیدی ها و پلشتی های لیبرالیسم را نمی بینند و هواداری آنرادر سر دارند.
این کوتاه بینان ناآگاه به نام تحول‌خواهی آزارم زنان و زندگی جوانان را آماج تیرهای زهرآگین خودساخته و می کوشند تا باورهای ناپاک لیبرالیستی و فمنیستی را در مغز و اندیشه و روان آنان جای دهند و بیهوده و آلوده شان سازند.
جوانان جویای کارند و می‌خواهند آشیانه‌ای بسازند و خانواده ای برپا کنند.
لیبرالهای بیگانه پرست می کوشند با کنسرت و رقص و الکل و مواد مخدر زندگی شان را بسوزانند!!
زنان ایرانی شش هزار سالی است که حجاب و پوشیده رویی را خود برگزیده و با پاکی و آزرم و آبرو زندگی کرده اند.

لیبرال های بیگانه پرست در پی آن هستند به نام فمنیسم برهنه و گمراه و هرزه و بی‌آزرمشان سازند و خانواده را از هم بپاشند و برده جنسی پروری کنند.
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار