مطلبی در تابناک با عنوان، هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک ! و موضوع؛ وقتی که بیست و هشت کیلومتر خاکریز در چهار ردیف هفت کیلومتری در حسن آباد بویه پوزه خون سیرجان به دلایل فنی - مهندسی(عدم زیرسازی ، بکار نبردن مصالح مناسب، عدم کوبیدگی طبق توصیه‌های طرح مطالعاتی، اجرای سر ریزهای فاقد زیرسازی)اولین سیلاب بعد از افتتاح آنرا صدرصد تخریب و خسارات جبران ناپذیری به اهالی و کشاورزان محلی وارد نمود، پاسخ این بود: که حادثه غیرمترقبه و سیل استثنایی بوده است؟! منتشر شد که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جوابی ارسال نمودند و تابناک نیز این جوابیه را هم پاسخ داد.
کد خبر: ۷۵۷۷۰۹
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۴ 27 June 2019

به گزارش تابناک کرمان، جوابیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان به مطلب هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک ! به شرح زیر می‌باشد:

بسمه تعالی
" لایروبی رودخانه ها ، لایروبی سدها ، آزاد سازی حریم رودخانه ها ، آبخیزداری وحفظ مراتع وجنگلها ازموضوعات بسیار مهم است " – مقام معظم رهبری 13/1/98
بی تردید یکی ازکارهای اساسی درجهت مدیریت بارش وکنترل رواناب که می تواند بحران رابه یک فرصت تبدیل نماید اجرای طرحهای آبخیزداری است ، متاسفانه درسنوات گذشته در کشوربه این مهم کمتر توجه گردیده ،خوشبختانه بانظر مثبت مقام معظم رهبری درطی سالهای 97و98 آبخیزداری وحفظ آبخوانها بعنوان یکی ازطرحهای اساسی کشور قلمداد ومشمول دریافت اعتبار ازمحل صندوق توسعه ملی گردیدند ، بی تردید هرفعالیت عمرانی که خارج ازضوابط نظام فنی واجرایی کشور انجام پذیرد ضمن هدر دادن منابع می تواند خسارت زا نیز باشد ، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان نیزبعنوان مجری طرحهای عمرانی درحوزه منابع طبیعی ملزم است براساس ضوابط نظام فنی واجرایی کشور عمل نماید لذا بااین مقدمه پاسخ مطالب در شده در سایت تابناک تحت عنوان"استانداری استان کرمان و وزارت جهادکشاورزی ، آبخیزداری استان کرمان را دریابید" درخصوص بندسنگی وملاتی M2 حوزه آبخیز بند مملکت شهرکرمان جهت تنویر افکار عمومی بشرح ذیل تقدیم میگردد.
1 – شهرکرمان ازدیرباز ازسمت شرق شهر ( محدوده ایی حد فاصل روستای گجگین ، منطقه ده بالا تا منطقه کوهپایه ) مورد هجوم سیل قرارداشته است ، گذشتگان ما برای جلوگیری ازخطرسیل ، سیل نبدی حد فاصل طاق دریا قلی بیگ تا ابتدای جاده کوهپایه را احداث نموده بودند که به بند مملکت معروف بوده است ، البته درحال حاضر وبدلیل گسترش شهراثری ازبند مذکور مشادهده نمی گردد.
2 – منطقه عمومی ذکر شده درمطالعات این اداره کل بعنوان حوزه آبخیز بند مملکت نام گرفته که همانطور دربند ( 1) ذکرگردید منطقه وسیعی به مساحت 43459 هکتار ومشتمل بر7زیرحوره بوده که میزان متوسط بارندگی سالانه حوزه مذکور حدود 162 میلی متر ( حدود 30درصد بیش ازمیانگین استان ) برآوردشده است.
3 – مطالعات این حوزه آبخیز درسال 1390 ودرقالب مطالعات تفصیلی - اجرایی وباشرح خدمات ابخیزداری وبه منظور شناخت وآگاهی ازمسائل ومشکلات حوزه وتعیین امکانات وپتانسیل ها ، ازطریق تهیه گزارشات پایه فیزیوگرافی وتوپوگرافی ، هوا واقلیم شناسی ، زمین شناسی و ژئومورفولوژی ، خاکشناسی وقابلیت اراضی ،هیدرولوژی ، منابع آب زیرزمینی ، پوشش گیاهی ، فرسایش و رسوب و مسائل اقتصادی و اجتماعی توسط مشاورمنتخب این اداره کل(شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه) انجام گرفته است .
4- متاسفانه بدلیل استمرار خشکسالی درکشور و عدم وجود اعتبار کافی جهت تسریع دراجرای طرحهای آبخیزداری تا سال 96 اقدام عملی چندانی درحوزه آبخیزبند مملکت انجام نپذیرفته بود ، خوشبختانه درسال 96 ازمحل اعتبارات مدیریت بحران استان و درسال 97 ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه مذکور آغاز گردید.
5 – به دنبال بروزسیل در اوائل سالجاری درکشور، مدیریت استان کرمان مصمم گردید اجرا پروژه های آبخیزداری حوزه بند مملکت کرمان جهت ایمن سازی بخش شرقی شهر از هجوم سیل در اولویت قرارگیرند لذا عملا" ازفروردین ماه سالجاری ودرقالب کارگروهی به ریاست معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری کرمان کارآغاز ودرابتدا ازمشاور پروژه خواسته شده نسبت به بروز رسانی اعتبارات وطراحی ها اقدام نماید، براساس بازنگری انجام شده می بایستی عملیات های ذیل درحوزه آبخیزبند مملکت انجام پذیرد.
5 –1 - بندهای سنگی وملاتی به تعداد 7 مورد به حجم 12557 مترمکعب
5-2- بندهای خاکی تراکمی وهلالی آبگیر به تعداد 17 مورد به حجم 946480 مترمکعب
5-3 – عملیات پخش سیلاب ( شامل سه حوضچه آبگیر ویک رسوب گیر ) به حجم 1281396 مترمکعب
اجرای این حجم عملیات براساس فهرست بهاء سال 98 نیاز به تامین اعتباری معادل 53 میلیارد تومان خواهد داشت .
6- این اداره کل به منظور ازدست ندادن زمان ، اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه بند مملکت را طی موافقت نامه ای با نظارت شرکت مهندسین مشاورآبخیزداران دشت توس و به پیمانکاری شرکت کهندژ سازه آرامیس به مدت اولیه پیمان 6 ماه آغازنموده است که یکی از سازه های مورد قرارداد بند سنگ وملاتی شماره M2 می باشد.
7- سازه های آبخیزداری عمدتا" چند منظوره و چندین هدف را شامل میشوند{کنتزل فرسایش و رســـــــوب ، تغذیه منابــــــــــع آب وسفره های آب زیرزمینی ، تعدیل شیب آبراهه ، تاخیر و تعویق درجریان سیلاب( با ذخیره مقداری ازحجم سیلاب ، مقـــــــدار دبی اوج سیلاب تقلیل و زمان رسیدن آن به نقطه مورد نظر را افزایش می دهد )}

8- همانطوریکه درتوضیحات قبلی اشاره شد یک نوع ازعملیات آبخیزداری پیش بینی شده درحوزه بند مملکت ، بندهای سنگی وملاتی هستند.این بندها ازنوع سنگ وملاتی وزنی تاخیری ودارای مخازن کوچک بوده که نقش اصلی آنها تعدیل شیب آبراهه ، تاخیر وتعویق درجریان سیلاب ودرنتیجه کاهش دبی اوج وافزایش زمان تمرکز سیلاب است وبا توجه به ارتفاع وحجم ذخیره کم ،آب محبوس شده درمخازن آنها به تدریج خارج شده و یا داخل زمین نفوذ می کند .بندهای سنگ وملاتی مستثنی ازسایر سازه ها نبوده ، در مورد این سازه ها ضمن نقشه برداری وترسیم نقشه توپوگرافی وپروفیل های محل قرارگیری و با داشتن پارامترهای مورد نیاز محاسبات طراحی هیدرولیکی وپایداری سازه ای صورت می گیرد که درخصوص بند M2 نیز این فرآیند کاملا" طی شده است. این سازه ازنوع سنگ و ملاتی وزنی بوده که نیروهای ثقلی درآنها مقاومت لازم را جهت حفظ تعادل و پایداری تامین می نمایند، بدنه آن توپر ویکپارچه میباشد وبراین اساس وزن آنها نسبتا" سنگین بوده وبرای هر موقعیت مکانی مناسب هستند ( بند های کوتاه وزنی بامصالح بنایی از معمولترین و رایج ترین بند ها هستند که برحسب شرایط بر روی پی های مختلف قابل اجرا می باشند ) که کلیه بررسی ها وعوامل مهم فنی واقتصادی درانتخاب نوع سازه بعمل آمده وباتوجه به جمیع عوامل نوع سازه تعیین و طراحی انجام شده است به نحوی که مناسبترین ابعاد وشکل تعیین ،که بتواند ضمن برآوردن اهداف ناشی ازساخت آن در مقابل کلیه نیروهای وارده مقاومت نموده و پایداری خود را تا پایان زمان درنظرگرفته شده حفظ نماید بنابراین طراحی بند شامل تعیین ابعاد وکنترل های لازم پایداری در برار لغزش ، چرخش ( واژگونی ) و..... ، به عبارتی طراحی هیدرولیکی ( طرح سرریز ، تاسیسات تخلیه ( لوله ها ی آبگذر ) ، حوضچه آرامش و پیش یند یا ریپ راپ)- طراحی سازه ای ( تعیین مناسبتر ین ابعاد، کنترل های پایداری) بعمل آمده است .
9- بند سنگ و ملاتM2 همه اهداف برشمرده فوق راکم و بیش برآورد وتامین خواهد کرد قطعا" یکی ازاثرات آن نفوذ آب به داخل زمین به جهت وجود آبرفت و رشته قنات های پائین دست آن بوده واین مهم به خوبی محقق خواهد شد ویکی ازدلایل انتخاب دراین مکان تغذیه مصنوعی منابع آب زیر زمینی بوده است .لازم به توضیح است که در مکانیابی و طراحی ، مطالعه و بررسی های کارشناسی دقیق فنی مطابق معیارها ، اصول و ضوابط توسط شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه برای حوزه و محل سازه انجام گرفته که کتابچه طراحی وگزارشات مطالعاتی موید این موضوع میباشند .همچنین سوابق طراحی نشان میدهد کلیه مسائل فنی درارتباط با طراحی اعمال گردیده است .
10- در مورخه 31/2/98 سیلاب اتفاق افتاده در اثر بارندگی رگباری با شدت زیاد و مدت کوتاه که طی سه دهه اخیر در منطقه بی سابقه و دارای دوره بازگشت بالایی بوده و بند سنگ و ملاتی درتراز 7 متری و درحال ساخت بوده ،که دستک جناح چپ بند درپایان روزکاری 80 سانتیمتر پائین تر از سایر قسمتهای بند بوده وهمچنین به دلیل عدم تکمیل دستک و خاکبرداری بیشتر طرفین جهت اجرای عملیات بنایی ، دراثر عبور سیلاب ازاین قسمت باعث آبشویی زیر دسنک بند گردیده وبه علت وزن سنگین وتازه بودن عملیات بنایی (سنگ چینی) (تاسه ساعت قبل ازشروع بازندگی پیمانکار درحال سنگ چینی بوده ، عدم گیرش کامل و نرسیدن به مقاومت لازم) ترک خورده و فرونشسته است .لازم به ذکراست چنانچه بند به طور کامل اجراشده بود قطع و یقین آب از محل سرریز عبورکرده و با ورود به حوضچه آرامش ( حوضچه آرامش بند ساخته نشده است ) جریان آرام شده و در مسیر طبیعی حرکت می نمود .باتوجه به اینکه درطراحی اینگونه سازه ها کنترل های لازم ازحیث پایداری دربرابر لغزش و واژگونی انجام می شود بنابراین از این بابت سازه بعد از اتمام کاملا" پایداربوده وهیچگونه مشکلی برای آن بوجود نخواهد آمد اما همانطور که ذکر شد به دلیل اینکه بند نمیه تمام و دستک در حال ساخت بوده و طرفین دستک جهت فضای کاری خاکبرداری شده بود و می بایست پس از اجرای کامل دستک این فضاها مجددا" باخاک پر و آب بندی شوند لذا اتفاق حادث شده کاملا" طبیعی وبه دلیل بارندگی ناگهانی میباشد .
11- متاسفانه درمتن منتشر شده درسایت خبری تابناک مطالبی ذکرگردید که حاصلی بجز تشویش اذهان عمومی وبی اعتمادکردن مردم به نظام اجرایی کشور آنهم درمقطع زمانی حاضر که کشور عملا" در حال جنگ با دشمنان میباشد در بر نخواهد داشت . اینکه اظهار نظر فنی وکارشناسی بدون بررسی گزارشات مطالعاتی و طراحی انجام گرفته برای حوزه بند مملکت و بند سنگ و ملاتی M2 فاقد وجاهت فنی بوده وانتشار چنین مطالبی و القاء موضوعاتی همچون نداشتن بررسی کارشناسی درست ازحوزه ، ارائه طرحهای غیر اصولی و بی تاثیر بودن اجرای سازه ها بر مشکلات منطقه، باعث ایجاد فضای بی اعتمادی و دلهره برای زندگی مردم خواهد داشت و این اقدمات در واقع آب به آسیاب دشمن ریختن می باشد. درهمین جا پیشنهاد می گردد با توجه به سیل های اتفاق افتاده بهار امسال در برخی از مناطق کشور که منجر به وارد ساختن خسارات فراوانی گریده است از افرادی که خود را محقق و متخصص این امر می دانند و قادر به حل مشکلات هستند خواسته شود تا نسبت به ارائه راهکار و طرح ایمن سازی شهرها خصوصا" شهرکرمان که با این مشکل مواجه است ارائه طریق نمایند .
12-اشاره به نبود بررسی کارشناسی دقیق از آبراهه مذکور(حوزه بالادست بند سنگی ملاتی M2) موضوعیت نداشته چرا که جانمایی سازه ها در مطالعات آبخیرداری، نتیجه مطالعات تخصصی پایه ( فیزیوگرافی و توپوگرافی ، هوا و اقلیم شناسی ، زمین شناسی و ژئومورفولوژی، خاکشناسی و قابلیت اراضی ،هیدرولوژی ، منابع آب زیرزمینی ، پوشش گیاهی ، فرسایش و رسوب و مسائل اقتصادی واجتماعی ) بوده بطوریکه عصاره و ماحصل گزارشات مطالعاتی و بررسی های کارشناس منتج به گزارش تلفیق و طراحی عملیات آبخیزداری می شود که این مهم و اقدامات کارشناسی بادقت وکیفیت مناسب صورت پذیرفته و بر اساس اطلاعات بدست آمده طراحی انجام گرفته است بنابراین اظهارنظر دراین خصوص بدون بررسی و مطالعات مذکور و بررسی های علمی فاقد وجاهت فنی میباشد .
13- نکته حائز اهمیت در طراحی سازه ها در مطالعات آبخیزداری همانا دبی طراحی درسیلاب های بادوره بازگشت بالا، قابل وقوع میباشد که این مسئله به لحاظ حساسیت منطقه پائین دست وتوجیه اقتصادی با ضریب اطمینان لازم تعیین گردیده، ازسوی دیگر بندهای سنگ وملاتی کوتاه که با مصالح بنایی ساخته می شوند برحسب شرایط مکانی برروی پی های مختلف قابل اجرا هستند وبه هیچ عنوان درهیچ مرجع ومنابع علمی ذکر نشده است که پی سازه های آبخیزداری ( بویژه در تغذیه ) باید به سنگ بستر رسانده شود .
و اگرچنین اتفاقی بیفتد هدف تغذیه ازبین رفته ، درثانی بعضا" سنگ بستر درعمق زیادی واقع شده است گه اگر پی بخواهد به آن برسد سازه تبدیل به سد زیرزمینی می شود تا یک سازه تغذیه ای آبخیزداری
لازم به ذکراست کیفیت اجرایی سازه بسیار مناسب بوده به طوریکه به بند هیچ گونه آسیب و صدمه ای نرسیده است وکاملا" یگپارچه مانده است وچنانچه سازه تکمیل بود هیچگونه مشکلی برای آن بوجود نمی آمد. درپاسخ به مطلب کارشناس محترم تحت عنوان" تحت هیچ شرایطی نمی شکست " می توان اشاره کرد، سازه ها معمولا"بایک دبی طرح و در دوره بازگشت معلوم طراحی می شوند و در صورت وقوع سیلاب با دوره گشت بالاتر صدمه و حتی تخزیب سازه امری بدیهی است وبیان چنین مطالبی ازسوی کارشناس نشانه عدم اشراف وی به مباحث طراحی سازه های آبخیزداری میباشد .
14- درهیچ منبعی الزام به برداشت کامل خاک دامنه ها و رسوبات کف تا رسیدن به سنگ بستر ذکر نگردیده است ،فقط توصیه می شود پی تا جائی خاکبرداری وپی کنی شود که خاک توان باربری لازم را داشته وجناحین به میزان کافی داخل دامنه برده شوند تا امکان نفوذ آب گرفته شود معمولا" پس از انجام عملیات بنایی طرفین دستک ها خاکریزی وآب بندی می شوند تا آب از مسیر سرریز جاری شود بنابراین بیان این مطالب " الزام خاکبرداری وحذف رسوبات به طور کامل و رساندن پی به سنگ بستر" نشان دهنده عدم آگاهی وشناخت کامل کارشناس محترم ازسازه های آبخیرداری و اصول، ضوابط و معیارهای فنی طراحی میباشد.
15-به استناد نتایج ارزیابی های صورت گرفته توسط پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی از 25 پروژه آبخیزداری و 37 ایستگاه آبخوانداری در سطح کشور مهمترین اثرات طرح های آبخیزداری و آبخوانداری به شرح زیر می باشد:
1- حجم آب ذخیره شده سالیانه بطور متوسط 530مترمکعب در هکتار در آبخیزداری
2-نفوذ سالیانه بطور متوسط 1000مترمکعب آب در هکتار در آبخوانداری
3-کنترل فرسایش خاک سالیانه بطور متوسط به میزان 9 تن در هکتار
4- کنترل رسوب سالیانه بطور متوسط 4مترمکعب در هکتار
و همچنین به استناد نتایج ارزیابی های صورت گرفته توسط اداره ارزیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان(طی سال های 87-84) سه مورد از موثر ترین طرح های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده در استان کرمان به شرح زیر می باشد:
1- در حوزه باب گهر شهرستان زرند، با انجام عملیات آبخیزداری با احداث بندهای خاکی، دبی متوسط 32 رشته قنات و چشمه از85/3 لیتر بر ثانیه به 2/7 لیتر بر ثانیه(حدود 2 برابر)رسیده است.
2-درحوزه کوه پنج شهرستان بردسیر پس از اجرای عملیات آبخیزداری با احداث 97 بند خاکی و 7000مترمکعب بند سنگی ملاتی دبی قنات ها و چشمه ها بین 5/1 تا3 برابر افزایش یافته است . در 13قنات اندازه گیری شده ، دبی متوسط پیش از عملیات آبخیزداری 12 و پس از آن 20 لیتر بر ثانیه بوده است.
3- در حوزه راویز شهرستان رفسنجان، متوسط آبدهی 23قنات قبل از اجرای عملیات آبخیزداری 9/8لیتر بر ثانیه بوده و پس از آن 2/19لیتر برثانیه شده است.
16- جهت مزید اطلاع درخصوص اثرات مفید و موثر اجرای اقدامات آبخیزداری توسط این اداره کل دربخش دیگری ازحوزه آبخیز بند مملکت ( زیر حوزه کوهپایه – منطقه دارسینوئیه و ده خانی ) درسال 1397 توسط این اداره کل وبا اجرای 3 مورد بند خاکی تراکمی و2 مورد بند سنگی وملاتی انجام پذیرفت که خوشبختانه شاهد مهار وکنتزل سیلاب وجلوگیری ازخسارات زیاد ناشی ازبارندگی های بی سابقه دراسفند 1397 و فروردین و اردیبهشت 1398 بودیم که به اذعان اهالی محترم روستا ها ی مذکور اگر این اقدامات انجام نشده بود امروز اثری از این روستاها وجود نداشت ، توصیه می نمایم دیداری ازمنطقه ذکرشده حتما" داشته باشید ودر غیاب ما ازمردم بپرسید آیا به خادمان خود درنظام مدیریتی کشور اعتماد دارند ؟وآیا از اجرای طرحهای آبخیزداری راضی وخشنود هستند یاخیر؟
17- درپایان لازم به ذکر است با اجرای عملیات آبخیر داری وآبخوان داری در سطح 16 شهرستان شمال استان کرمان ، تاکنون تعداد7412سازه سنگی و ملاتی ، خشکه چین ، گابیونی وخاکی احداث گردیده که وجود این سازه ها دربارندگی های سال زراعی 98 – 97 تاثیرات بسیار مثبتی به همراه داشته است ازجمله اثرات مثبت پروژه های اجرا شده می توان به کنترل و مهار 398 میلیون مترمکعب رواناب، 5/11میلیون تن فرسایش آبی، کنترل 4 میلیون مترمکعب رسوب و نفوذ حدود119میلیون مترمکعب آب به سفره های آب زیرزمینی استان اشاره نمود ، این درحالی است که که از7142سازه که بعضا" احجام آنها بسیار بزرگتر ازسازه آسیب دیده مورد اشاره آن سایت محترم میباشند دربارندگیها ی اخیر تنها سه سازه دچار خسارت جرئئ گردیده که یکی از آنها بند درحالت احداث M2حوزه آبخیز بند مملکت شهرکرمان میباشد.

باتشکر مهدی رجبی‌زاده مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

و اما پاسخ تابناک به جوابیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان نیز به شرح ذیل می باشد؛
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
عطف به نامه شماره 3379/98مورخ 29/3/98 موضوع حوزه آبخیز بند مملکت گزارش درج شده در سایت تابناک پس از بازدید و ارزیابی مسائل منطقه بصورت حضوری تنظیم و منتشر گردیده است. ضمناً گزارش اداره کل منابع طبیعی درج و پاسخ آنهم داده شده است . گزارشی که حکایت از نقش ویرانگر سیلاب‌های مناطق کوهستانی اطراف شهر کرمان را می‌نماید که برای مهار و کنترل آنها متأثر از پیشینیان که بند مملکتی احداث نموده‌اند، منطقه‌ای را مورد مطالعه قرار داده و با طراحی بندهای سنگ و ملاتی و خاکی با انجام امور آبخیزداری برای خنثی نمودن اثر سیلاب‌ها برنامه‌ریزی نموده‌اند. بندهای سنگ و ملاتی پیش‌بینی شده است , که یکی از آنها بند M2 واقع در دره بندر والی آباد بوده است. طرحی که پس از اولین سیلاب تخریب گردیده است.
در بندهای شماره 7و8و9و10و11 نویسنده گزارش با بهره گرفتن از تئوری های علمی آبخیزداری تخریب بند را پس از وقوع بارندگی مورخ 31/2/1397 امری طبیعی و عادی جلوه داده است. در حالیکه تحقیقات صحرایی از محل احداث بند سنگ و ملاتی که در دره ای سنگی با پی و تکیه گاه‌های سنگی شناسایی شده, نشان می‌دهد که تهیه کننده گزارش ، حتی محل بند بندر را بخوبی ارزیابی و بررسی ننموده و یا برای توجیه کاری نخواسته ورود پیدا کند. سئوال اینجاست که اگر نویسندگان کتب عالی آبخیزداری که با هزاران خون دل و به روش‌های آزمون خطا بر روی کارهای آبخیزداری اجرایی و یا آزمایشگاهی و تدوین خط خط مطالب و نظراتشان, میدانستند که چگونه وسیله سوء استفاده و توجیه خرابکای‌ها قرار می‌گیرند چه می‌کردند؟می‌نوشتند؟چگونه می‌توان هواپیمایی که صرفاً به دلیل سهل انگاری و عدم دقت در تنظیم و جا انداختن قطعات سقوط نموده, با تئوری‌های هواپیماسازی اثبات نمود که امری طبیعی بوده؟و سهل انگاران را رها نمود؟ بررسی های کارشناسی دقیق نشان می دهد که برخلاف اهداف مطرح شده در گزارش برای شکستن سرعت سیلابها از پی و تکیه گاههای محل احداث بند, رسوبات واریزه‌ای حذف نگردیده است. کار ساختمانی بند سنگ و سیمانی بر روی آنها انجام گرفته، پس از ارتفاع گرفتن بند و وقوع سیلاب و جمع شدن سیلاب از مخزن بند سنگ و ملاتی کار نفوذ آب از گودترین نقطه پی مجاور تکیه‌گاه سمت چپ آغاز و با حمل رسوبات واریزه ای شدت, بطوریکه زیر بخشی از تکیه گاه سمت چپ بند را کاملاً تخلیه نموده است. برسی‌های انجام شده بر روی برش ناشی از شکسته شدن بند کیفیت پائین مصالح و غیر مستغرق بودن سنگ‌ها در ملات سیمان, جسم سنگ و ملاتی را اثبات می‌نماید. این پارامتر، همراه با فشار وزن بند منجر به شکسته و واژگونی این بخش از بند سنگ و ملاتی گردیده است . به استناد تمامی تئوری های اشاره شده در بندهای مطروحه که سعی در سوء استفاده از دانش وفن مهندسی آبخیزداری شده است، و نیز شتابزدگی خارق العاده برای پاسخگویی ,کار رفوگری بسرعت آغاز شده تا نشان داده شود که اصلاً اتفاقی نیافتاده است. در اینجا سؤالات ذیل مطرح می گردد:
1- از آنجائیکه طبق قانون توزیع عادلانه آب هر کاری در مسیر و یا حریم رودخانه ها نیاز به مجوز از وزارت نیرو دارد، آیا در ارتباط با این کار انجام شده ؟ اداره کل منابع طبیعی با مجوز وزارت نیرو اقدام به مطالعه، اجرای طرح آبخیزداری سنگ و ملاتی نموده یا خیر؟
2- نظر به اینکه طرح سنگ و ملاتی در فاصله یکصد و پنجاه متری مادر چاه قنات بندر والی آباد در شرایطی اجرا گردیده که سرتاسر این فاصله بستر دره‌ای سنگی و غیر قابل نفوذ می‌باشد به عبارت بهتر طرح اجرا شده هیچگونه نقشی در تغذیه مصنوعی سفره‌های زیر زمینی و افزایش آبدهی قنات ندارد. نیز درصورت تکرار شکستن همه رسوبات به چاه‌های میله‌ای و کوره قنات بندر والی آباد، انجوجکی، عباس آباد منتهی میگردند, آیا با مالکین و حق آبه بران محلی هماهنگی و صورتجلسه تنظیم گردیده.؟
3- مطالعه بند بند گزارش انگار مطالعه کتب آبخیزداری و صرفاً تئوری است . نویسنده با طرح تئوری های آبخیزداری تلاش در مخفی نمودن و با اصطلاحی که بکار برده, طبیعی جلوه دادن تخریب بند سنگ و سیمانی M2 نموده است.
4- چرا مدیریت آبخیزداری استان علی رغم ادعاهایی که مکتوب نموده است ، برای یکدفعه خرابکاری بندهای سنگ و سیمانی و یا خاکی را تقبل و برای اصلاح سیستم داخلی درس و راهنما قرار نمی دهد؟
5- بجای طرح احجام سنگ و سیمان و خاکریزی ، طرح‌های آبخیزداری، در دفتری به نام طرح , موقعیت، حجم خاکریز و یا سنگ سیمان ، نام پیمانکار ، نام ناظر، را ثبت و رسانه‌ای نمائید تا خبرنگاران بتوانند بازدید و در خصوص کار در حین اجرا گزارش تهیه نمایند.
انتهای پیام/*

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار