یادداشت کوتاه؛
نقش گردشگری درتوسعه شهری

پدیده گردشگری در تمام نقاط جهان یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید و در شرایط زندگی جمعیت ها و شرایط مکان ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد، چراکه این صنعت با گستردگی و میان رشته ای بودن خود توانسته است بخش اعظمی از رفتار های اقتصادی انسان امروز را تحت تاثیر قرار دهد. تنوع در اشکال گردشگری از یک سو، و از سویی دیگر افتراق مکانی و تفاوت های مکان ها از نظر جغرافیایی، موجب ظهور تکنیک های گوناگون در برنامه ریزی و توسعه گردشگری مناطق و مکان های مختلف شده است.
صنعت گردشگری نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشورویا هرشهری است و در کلیه بخش های اقتصادی، اثرهای توسعه و پیشرفت دارد. به همین دلیل برنامه ریزی دقیق توسط متخصصان عامل مهمی برای دستیابی به موفقیت در بخش گردشگری برای هر کشوروشهر می شود.
انتهای پیام/*