نمایی برفی و یخی از سد گوغر بافت

نمایی برفی و یخی از  سد گوغر بافتانتهای پیام/*